Reconciling Account

What is Reconciling Account?

Reconciling an account is an accounting process that is used to ensure that the transactions in a company’s financial records are consistent with independent third party reports. Door middel van reconciliatie wordt bevestigd dat het geregistreerde bedrag dat een rekening verlaat, overeenkomt met het bedrag dat is uitgegeven en dat de twee rekeningen aan het eind van de verslagperiode in evenwicht zijn.

Reconciliatie wordt gebruikt door accountantsAccounting Salary GuideIn deze salarisgids voor boekhouders geven wij u de gemiddelde compensatiecijfers voor degenen die zowel in de openbare als in de particuliere boekhouding werkzaam zijn. Accountants zijn verantwoordelijk voor het onderzoeken van financiële overzichten om de nauwkeurigheid en de naleving van de bestaande wet-en regelgeving te waarborgen, het hanteren van belasting-gerelateerde taken, zoals het berekenen van de om het verschil tussen twee financiële records, zoals het bankafschrift en kasboek te verklaren. Alle onverklaarbare verschillen tussen de twee registraties kunnen tekenen zijn van financiële verduistering of diefstal.

Aansluiting van rekeningen is noodzakelijk voor activa-, passiva- en vermogensrekeningen, aangezien hun saldi elk jaar worden overgedragen. Bij de afstemming moet u de transacties die in een interne boekhouding zijn vastgelegd, vergelijken met een extern maandoverzicht van bronnen zoals banken en creditcardmaatschappijen. De saldi tussen de twee registraties moeten met elkaar overeenkomen, en eventuele afwijkingen moeten in de rekeningafstemmingsverklaring worden verklaard.

Samenvatting

  • Het afstemmen van een rekening helpt bij het verklaren van het verschil tussen twee financiële registraties, zoals een bankafschrift en een kasboek.
  • Reconciliatie bevestigt dat het geboekte bedrag dat de ene rekening verlaat overeenkomt met het bedrag op een andere rekening.
  • De twee belangrijkste afstemmingsmethoden zijn analyse en controle van de documentatie.

Twee manieren om een rekening af te stemmen

Het volgende zijn de twee belangrijkste manieren om een rekening af te stemmen:

1. Documentatiecontrole

Documentatiecontrole is de meest gebruikte methode om een rekening af te stemmen. Hierbij worden de details van de rekening in de afschriften opgevraagd en wordt van elke transactie nagegaan of ze correct is. Bij de documentatiemethode wordt nagegaan of het bedrag op de rekening overeenkomt met het bedrag dat de onderneming daadwerkelijk heeft uitgegeven.

Een onderneming houdt bijvoorbeeld alle kwitanties bij van gedane aankopen om er zeker van te zijn dat het uitgegeven geld naar de juiste kanalen gaat. Bij een afrekening aan het eind van de maand merkt de accountant dat het bedrijf tien keer is belast voor een transactie die niet in het kasboek voorkomt. De accountant nam contact op met de bank om informatie te krijgen over de mysterieuze transactie.

De bank ontdekte dat de mysterieuze transactie een bankfout was, en vergoedde daarom de onderneming voor de onjuiste inhoudingen. Het herstellen van de bankfouten brengt het saldo van het bankafschrift en het kasboeksaldo met elkaar in overeenstemming.

Analytics review

De analytics review-methode sluit de rekeningen op elkaar aan met behulp van schattingen van het historische activiteitsniveau van de rekeningen. Hierbij wordt een schatting gemaakt van het werkelijke bedrag dat op de rekening zou moeten staan, op basis van de eerdere activiteitsniveaus van de rekening of andere maatstaven. Het proces wordt gebruikt om uit te vinden of de discrepantie te wijten is aan een balansfout of diefstal.

Een bedrijf kan bijvoorbeeld het bedrag van de verwachte dubieuze vorderingen op de debiteurenrekening schatten om te zien of het in de buurt komt van het saldo in de voorziening voor dubieuze debiteurenDe voorziening voor dubieuze debiteuren is een tegenrekening die wordt geassocieerd met debiteuren en dient om de werkelijke waarde van debiteuren weer te geven. Het bedrag vertegenwoordigt de waarde van de vorderingen waarvoor een onderneming naar verwachting geen betaling zal ontvangen. De verwachte oninbare vorderingen worden geschat op basis van de historische activiteitsniveaus van de voorziening voor oninbare vorderingen.

Hoe rekeningafstemming werkt (afstemmingsproces)

De meeste bedrijven gebruiken boekhoudsoftwareGratis boekhoudsoftware biedt bedrijven, van eenmanszaken tot het midden- en kleinbedrijf (mkb), een kosteneffectief middel om transacties vast te leggen en eventuele verschillen tussen het bankafschrift en het kasboek af te stemmen. De afstemming kan echter menselijke tussenkomst vergen om transacties te registreren die mogelijk onjuist zijn ingevoerd, zijn weggelaten of het gevolg zijn van bankfouten. Hier volgt het stapsgewijze proces voor het uitvoeren van een rekeningafstemming:

1. Vergelijk het kasboekoverzicht met het bankafschrift.

Vink alle transacties die in het kasboek zijn opgenomen aan met soortgelijke transacties die in het bankafschrift voorkomen. Maak een lijst van alle transacties in het bankafschrift die niet worden gestaafd, d.w.z. die niet worden gestaafd door enig bewijs, zoals een betalingsbewijs.

2. Noteer alle in het kasboek geregistreerde betalingen die niet als betalingen in het bankafschrift voorkomen.

De transacties kunnen ATM-transacties en cheques omvatten. De transacties moeten in mindering worden gebracht op het saldo van het bankafschrift. Ook transacties die op het bankafschrift voorkomen, maar niet in het kasboek, moeten worden genoteerd. Het kan onder meer gaan om kosten voor ATM-diensten, kosten voor het afdrukken van cheques, roodstand, niet-vereffende cheques, enz.

3. Controleer zowel het kasboek als het bankafschrift op transacties die in beide registraties voorkomen.

Zoek directe stortingen en rekeningcredits die in het kasboek voorkomen maar niet in het bankafschrift, en voeg ze toe aan het saldo op het bankafschrift. Op dezelfde manier, als er stortingen zijn die in het bankafschrift voorkomen, maar niet in het kasboek, voeg de boekingen dan toe aan het saldo van het kasboek.

4. Controleer het bankafschrift op fouten.

Een bankfout is een onjuiste debitering of creditering op het bankafschrift van een cheque of storting die op de verkeerde rekening is geboekt. Bankfouten komen niet vaak voor, maar het bedrijf moet onmiddellijk contact opnemen met de bank om de fouten te melden. De correctie zal op het toekomstige bankafschrift verschijnen, maar een aanpassing is vereist in de bankafstemming van de huidige periode om de discrepantie aan te sluiten.

5. Zorg ervoor dat de saldi gelijk zijn.

Na het vinden van bewijs voor alle verschillen tussen het bankafschrift en het kasboek, moeten de saldi in beide registraties gelijk zijn. Je moet een bankreconciliatieverklaring opstellen waarin het verschil tussen de interne administratie van het bedrijf en de bankrekening wordt uitgelegd.

Meer bronnen

CFI is de officiële leverancier van de wereldwijde Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)FMVA® CertificationSluit je aan bij 350.600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, J.P. Morgan, en Ferrari ®FMVA® CertificationJoin 350,600+ studenten die werken voor bedrijven als Amazon, J.P. Morgan, en Ferrari certificatie programma, ontworpen om iedereen te helpen een financiële analist van wereldklasse te worden. Om uw carrière te blijven bevorderen, zullen de aanvullende bronnen hieronder nuttig zijn:

  • Bank Reconciliation Statement TemplateBank Reconciliation Statement TemplateDeze bank reconciliation statement template laat u zien hoe u het aangepaste kassaldo kunt berekenen met behulp van het bankafschrift en de boekhouding van een bedrijf. Een bank reconciliatie verklaring is een document dat het kassaldo op de balans van een bedrijf met het overeenkomstige bedrag op haar bankafschrift overeenkomt. Reconci
  • Cash LarcenyCash Larceny verwijst naar de daad van het stelen van contant geld dat reeds in de boeken van rekeningen tijdens een bepaalde periode is geboekt. Deze fraude wordt gepleegd
  • Financial Statement NormalizationNormalizationFinancial statements normalization houdt in dat eenmalige uitgaven of inkomsten in financiële overzichten of metrieken worden aangepast, zodat zij alleen de gebruikelijke transacties van een onderneming weergeven. Jaarrekeningen bevatten vaak uitgaven die niet tot de normale bedrijfsactiviteiten van een onderneming behoren
  • Forensic Audit GuideForensic Audit GuideEen forensische audit is een gedetailleerde controle van de administratie van een onderneming om te worden gebruikt in een rechtszaak. Accountants, advocaten, en

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *