US EPA

Triclosan (2,4,4′ -trichloor-2′-hydroxydifenylether) is een antimicrobieel actief ingrediënt dat in diverse producten is verwerkt om de groei van bacteriën, schimmels en meeldauw te vertragen of te stoppen.

Op deze pagina:
 • Basisinformatie
 • EPA-acties
 • Reactie op petitie
 • Aanvullende informatie

Basisinformatie

Triclosan wordt al sinds 1969 als pesticide gebruikt. Het gebruik van triclosan als pesticide omvat:

 • commerciële, institutionele en industriële gebouwen en apparatuur;
 • residentiële en voor het publiek toegankelijke gebouwen; en
 • als materiaalconserveringsmiddel.

In commerciële, institutionele en industriële ruimten en apparatuur wordt triclosan verwerkt in zaken als transportbanden en ijsbereidingsapparatuur en rechtstreeks aangebracht op HVAC-spiralen als antimicrobieel pesticide om microbiële groei te voorkomen. Als materiaalconserveringsmiddel in woningen en openbaar toegankelijke ruimten wordt triclosan gebruikt in vloeren, douchegordijnen en matrassen. Triclosan wordt ook gebruikt als materiaalconserveringsmiddel in kleefstoffen, stoffen, textiel (schoeisel, kleding) en vloerbedekking.

Drugs en producten voor persoonlijke verzorging die triclosan bevatten, worden gereguleerd door de Food and Drug Administration (FDA) onder de Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FFDCA). De FDA heeft een definitieve regel uitgevaardigd waarin staat dat vrij verkrijgbare antiseptische wasproducten voor consumenten (waaronder handzepen in de vorm van vloeistoffen, schuim en gel, zeep in staafvorm en wasmiddelen voor het lichaam) die bepaalde werkzame bestanddelen (waaronder triclosan) bevatten, niet langer op de markt mogen worden gebracht.

 • Lees meer over de regelgeving van de FDA inzake antibacteriële ingrediënten in consumentenproducten.
 • Lees de definitieve FDA-regel over de veiligheid en effectiviteit van antibacteriële zepen.

De FDA en het EPA hebben nauw samengewerkt aan wetenschappelijke en regelgevingskwesties met betrekking tot triclosan. Deze gezamenlijke inspanning zal ertoe bijdragen dat de regelgeving voor deze chemische stof voor de hele regering consistent is. Door informatie te delen, zullen de twee agentschappen beter in staat zijn om de blootstelling aan en de effecten van triclosan te meten en te bepalen hoe verschillende toepassingen van triclosan de menselijke gezondheid kunnen beïnvloeden. Hoewel de toepassingen die de FDA reguleert niet onder de FIFRA vallen, neemt het EPA deze blootstellingen wel mee in zijn totale risicobeoordeling.

Top of Page

EPA Actions

In 2008 voerde het EPA een beoordeling uit van de risico’s voor de menselijke gezondheid van triclosan, die leidde tot zijn besluit om triclosan opnieuw te registreren als in aanmerking komend stof (RED). Deze beoordeling had betrekking op alle met triclosan verband houdende blootstellingen, ongeacht of de toepassingen door de EPA of de FDA werden gereguleerd. Er werden geen risico’s voor de voeding vastgesteld. Triclosan-gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) toonden aan dat de geaggregeerde risico’s (blootstelling via de voeding + blootstelling in de woonomgeving) niet leidden tot onredelijke schadelijke effecten.

EPA voerde in 2007 een beoordeling op screeningniveau uit voor het gebruik van triclosan als bestrijdingsmiddel om de risico’s voor waterorganismen te bepalen van triclosan dat mogelijk vrijkomt uit afvalwaterzuiveringsinstallaties. De beoordeling toonde geen significante acute en chronische risico’s aan voor waterorganismen stroomafwaarts van gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties.

Triclosan ondergaat momenteel een herziening van de registratie, een programma dat alle bestrijdingsmiddelen opnieuw beoordeelt in een cyclus van 15 jaar. Tijdens de evaluatie van de registratie zal het EPA:

 • een bijgewerkte risicobeoordeling voor de menselijke gezondheid uitvoeren en alle beschikbare gegevens over triclosan in aanmerking nemen, met inbegrip van gegevens over endocriene effecten, ontwikkelings- en reproductietoxiciteit, chronische toxiciteit en carcinogeniteit.
 • Voer een geaggregeerde beoordeling uit om rekening te houden met blootstelling aan triclosan via de voeding en door blootstelling in woningen.
  • Het gebruik van bestrijdingsmiddelen die triclosan bevatten kan leiden tot indirecte blootstelling via de voeding, d.w.z, het consumeren van voedsel met triclosanresidu als gevolg van triclosan in papier, kleefmiddelen, aanrechtbladen, snijplanken, ijsbereidingsapparatuur en transportbanden.
  • De geaggregeerde beoordeling zal het risico schatten op basis van gecombineerde triclosanblootstellingen met gebruikmaking van de meest recente biologische monitoringgegevens van de NHANES. Een afzonderlijke schatting voor kinderen jonger dan zes jaar zal worden opgenomen.
 • Evalueer de ecologische risico’s en heb gegevens nodig om de mogelijke directe en indirecte effecten van triclosan op organismen in het milieu te evalueren. Bij de milieubeoordeling zal rekening worden gehouden met modellerings- en monitoringgegevens van vrijkomingen als gevolg van pesticidengebruik.

Registranten genereren nieuwe gegevens in reactie op de gegevensoproep van het Agentschap die in juli 2015 is uitgegeven. Het EPA zal de gegevens evalueren in de risicobeoordelingsfase van de beoordeling van de registratie. Bekijk de triclosan-gegevensoproep van juli 2015.

Het Agentschap is van plan eind 2018 een ontwerp-risicobeoordeling voor triclosan af te ronden en in 2019 een voorgesteld besluit af te ronden. Elk van deze stappen zal een openbare commentaarperiode omvatten.

Top van pagina

Reactie op petitie

In mei 2015 reageerde EPA op de burgerpetitie voor een verbod op triclosan, ingediend door Food & Water Watch en Beyond Pesticides door één verzoek in te willigen en andere af te wijzen. In de petitie werd de EPA verzocht verschillende acties te ondernemen – waaronder het annuleren van geregistreerde pesticideproducten die triclosan bevatten en het beoordelen van risico’s in het kader van de Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act; Federal Food, Drug, and Cosmetic Act; Clean Water Act; Safe Drinking Water Act; en Endangered Species Act (ESA).

EPA heeft vastgesteld dat de momenteel beschikbare informatie geen ondersteuning biedt voor het annuleren van geregistreerde pesticideproducten die triclosan bevatten. De EPA zal echter in het kader van de lopende evaluatie van de registratie van triclosan, het proces waarbij registraties van bestrijdingsmiddelen worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat elk bestrijdingsmiddel aan de wettelijke norm voor registratie blijft voldoen, een biologische beoordeling uitvoeren van de mogelijke effecten op in de lijst opgenomen soorten in het kader van de ESA.

De petitie, ondersteunende documenten, opmerkingen, besluiten van de EPA met betrekking tot de petitie en reacties op belangrijke opmerkingen van het publiek zijn te vinden in de docket voor deze actie op www.regulations.gov, Docket ID #EPA-HQ-OPP-2010-0548.

Aanvullende informatie

 • EPA-registratiebeoordelingsproces
 • FDA’s beoordeling van Triclosan
 • 2011 Vergadering FIFRA SAP-panel over triclosan
 • Triclosan-herregistratiedocumenten
 • Triclosan-registratiebeoordelingsdocumenten
 • Triclosan-petitiedocumenten

Top van pagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *