Jak duży jest dług publiczny? Jakie są różne stosowane miary?

Istnieją trzy powszechnie stosowane miary długu federalnego: dług publiczny, dług federalny brutto i dług podlegający limitowi. Jakie są istotne różnice pomiędzy tymi miarami?

Dług publiczny

Dług publiczny to kwota, którą Skarb Stanów Zjednoczonych pożyczył od zewnętrznych kredytodawców poprzez rynki finansowe, aby wesprzeć działania rządu. Ten dług jest w posiadaniu osób fizycznych, przedsiębiorstw, funduszy emerytalnych i funduszy wzajemnych, rządów stanowych i lokalnych oraz podmiotów zagranicznych. Nie obejmuje on długu wewnątrzrządowego, który jest używany do śledzenia przepływów pieniężnych funduszy powierniczych i innych rachunków rządowych.

Wielu ekonomistów uważa dług publiczny za najbardziej znaczącą miarę długu, ponieważ skupia się on na środkach pieniężnych pozyskanych na rynkach finansowych w celu wsparcia działalności rządowej. Jest on często wyrażany jako procent produktu krajowego brutto (PKB), czyli wskaźnika, który mierzy zdolność gospodarki do wspierania takich pożyczek. Zadłużenie jako procent PKB jest szczególnie przydatne w porównywaniu poziomów zadłużenia w czasie i pomiędzy krajami o różnej wielkości.

Stosunek zadłużenia Stanów Zjednoczonych do PKB na koniec marca 2020 roku wynosił 82 procent. Liczba ta wzrosła z 79 procent na koniec 2019 roku i jest najwyższa od 1948 roku. Jednak w ciągu ostatnich kilku miesięcy perspektywy uległy radykalnej zmianie. W wyniku ekonomicznych skutków pandemii koronawirusa (COVID-19), a także przepisów uchwalonych w odpowiedzi na nią, dług posiadany przez społeczeństwo jest na dobrej drodze do zrównania się z wielkością naszego rocznego PKB w tym roku.

W przeliczeniu na dolary, dług posiadany przez społeczeństwo na koniec marca 2020 r. wynosił 17,7 bln dolarów. Dług ten jest emitowany w różnych terminach zapadalności, od jednomiesięcznych bonów do 30-letnich obligacji. Obejmuje on również papiery wartościowe, które nie są przedmiotem obrotu na rynkach wtórnych, takie jak obligacje oszczędnościowe oraz papiery wartościowe władz państwowych i lokalnych.

Na koniec marca 2020 r. (najnowsze dostępne dane) wierzyciele krajowi posiadali 61 proc. niespłaconego długu publicznego. Pozostałe 39 procent było w posiadaniu wierzycieli zagranicznych.

Rezerwa Federalna zazwyczaj odpowiada za znaczną część długu posiadanego przez społeczeństwo należącego do inwestorów krajowych. Na koniec roku fiskalnego 2019, na przykład, Fed posiadał mniej więcej jedną czwartą krajowego długu publicznego. Jednak w ramach odpowiedzi na pandemię Rezerwa Federalna masowo zwiększa ilość posiadanych papierów skarbowych, w związku z czym odsetek posiadanego przez nią długu znacznie wzrośnie.

Dług federalny brutto

Dług federalny brutto równa się długowi posiadanemu przez społeczeństwo (wyjaśnionemu powyżej) plus długowi posiadanemu przez federalne fundusze powiernicze i inne rachunki rządowe. W bardzo podstawowych kategoriach można myśleć o długu, który rząd jest winien innym plus dług, który jest winien samemu sobie.

Dług federalny brutto wynosił 23,7 bln dolarów na koniec marca 2020 roku – z czego 6,0 bln dolarów stanowiły papiery wartościowe utrzymywane przez konta rządowe. 2,8 bln dolarów z tej sumy jest w posiadaniu funduszu powierniczego Social Security’s Old-Age and Survivors Insurance. Papiery wartościowe znajdujące się na takich kontach reprezentują wewnętrzne transakcje rządu i dlatego nie mają bezpośredniego wpływu na rynki kredytowe.

Dług podlegający limitowi

Dług podlegający limitowi jest niemal identyczną miarą jak dług federalny brutto. Główna różnica między tymi dwiema miarami polega na tym, że dług podlegający limitowi nie obejmuje długu wyemitowanego przez agencje inne niż Skarb Państwa, jak również długu wyemitowanego przez Federalny Bank Finansowy. Całkowity dług podlegający limitowi na koniec marca 2020 roku wynosił 23,7 biliona dolarów.Limit zadłużenia jest obecnie zawieszony do 31 lipca 2021 roku.

Wniosek

Każda miara długu jest przydatna w zrozumieniu kondycji fiskalnej naszego narodu. Jednak bez względu na miarę, nasze zadłużenie zmierza w kierunku historycznych szczytów. W chwili obecnej, głównym priorytetem kraju jest zajęcie się znacznymi szkodami zdrowotnymi i ekonomicznymi spowodowanymi przez COVID-19; jednakże, gdy kryzys ustąpi, decydenci muszą również przygotować się do zajęcia się niezrównoważonym długiem narodowym kraju.

Powiązane: Top 10 Reasons Why The National Debt Matters

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *