Constitutioneel recht

De aard van constitutioneel recht

In de ruimste zin is een grondwet een geheel van regels die de zaken van een georganiseerde groep regelen. Een parlement, een kerkgemeenschap, een sociale club of een vakbond kunnen functioneren volgens de bepalingen van een formeel geschreven document dat grondwet wordt genoemd. Niet alle regels van de organisatie staan in de grondwet; er bestaan ook veel andere regels (b.v. statuten en gewoonten). De in de statuten vervatte regels worden per definitie beschouwd als basisregels, in die zin dat alle andere regels daarmee in overeenstemming moeten zijn totdat zij volgens een passende procedure worden gewijzigd. Zo kan de voorzitter van een organisatie verplicht zijn een voorstel buiten de orde te verklaren indien het in strijd is met een bepaling van de grondwet. Impliciet in het begrip grondwet is het idee van een “hogere wet” die voorrang heeft boven alle andere wetten.

Elke politieke gemeenschap, en dus elke staat, heeft een grondwet, althans voor zover zij haar belangrijke instellingen laat functioneren volgens een of ander fundamenteel corpus van regels. In deze opvatting van het begrip is het enige denkbare alternatief voor een grondwet een toestand van anarchie. De vorm die een grondwet kan aannemen varieert echter aanzienlijk. Grondwetten kunnen geschreven of ongeschreven zijn, gecodificeerd of niet-gecodificeerd, en complex of eenvoudig, en zij kunnen voorzien in zeer verschillende bestuurspatronen. In een constitutionele monarchie bijvoorbeeld worden de bevoegdheden van de vorst begrensd door de grondwet, terwijl in een absolute monarchie de vorst onvoorwaardelijke bevoegdheden heeft.

Giovanni BognettiDavid FellmanMatthew F. Shugart

In de grondwet van een politieke gemeenschap worden de beginselen vastgelegd die bepalen aan welke instellingen de bestuurstaak wordt toevertrouwd, samen met hun respectieve bevoegdheden. In absolute monarchieën, zoals in de oude koninkrijken van Oost-Azië, het Romeinse Rijk en Frankrijk tussen de 16e en 18e eeuw, waren alle soevereine bevoegdheden geconcentreerd in één persoon, de koning of keizer, die ze rechtstreeks uitoefende of via ondergeschikte instanties die handelden volgens zijn instructies. In oude republieken, zoals Athene en Rome, voorzag de grondwet, zoals in de meeste moderne staten, in een verdeling van de macht over verschillende instellingen. Maar of deze bevoegdheden nu geconcentreerd of verdeeld zijn, een grondwet bevat altijd ten minste de regels die de structuur en de werking bepalen van de regering die de gemeenschap bestuurt.

Gebruik een Britannica Premium-abonnement en krijg toegang tot exclusieve inhoud. Abonneer u nu

Een grondwet kan meer doen dan het definiëren van de autoriteiten die de bevoegdheid hebben om te bevelen. Zij kan deze bevoegdheden ook afbakenen om bepaalde fundamentele rechten van personen of groepen te waarborgen. Het idee dat er grenzen moeten zijn aan de bevoegdheden die de staat mag uitoefenen, is diep geworteld in de westerse politieke filosofie. Lang vóór de komst van het christendom waren de Griekse filosofen van mening dat, om rechtvaardig te zijn, het positieve recht – de wet die daadwerkelijk in een gemeenschap wordt gehandhaafd – de beginselen van een hogere, ideale wet moet weerspiegelen, die bekend stond als het natuurrecht. Soortgelijke opvattingen werden in Rome gepropageerd door Cicero (106-43 v.C.) en door de stoïcijnen (zie stoïcisme). Later waren de kerkvaders en de theologen van de Scholastiek van mening dat de positieve wet alleen bindend is als zij niet in strijd is met de voorschriften van de goddelijke wet. Deze abstracte overwegingen werden tot op zekere hoogte overgenomen in de grondregels van de positieve rechtssystemen. In het Europa van de Middeleeuwen bijvoorbeeld strekte het gezag van de politieke heersers zich niet uit tot religieuze aangelegenheden, die strikt voorbehouden waren aan de jurisdictie van de kerk. Hun bevoegdheden werden ook beperkt door de rechten die althans aan bepaalde klassen van onderdanen waren toegekend. Geschillen over de omvang van die rechten kwamen niet zelden voor en werden soms beslecht door plechtige juridische “pacten” tussen de strijdende partijen, zoals de Magna Carta (1215). Zelfs de “absolute” vorsten van Europa oefenden niet altijd een werkelijk absolute macht uit. De koning van Frankrijk in de 17e of 18e eeuw, bijvoorbeeld, was niet in staat om op eigen houtje de fundamentele wetten van het koninkrijk te wijzigen of de rooms-katholieke kerk af te schaffen.

Tegen deze achtergrond van bestaande wettelijke beperkingen op de bevoegdheden van regeringen, vond een beslissende wending in de geschiedenis van het westerse constitutionele recht plaats toen politieke filosofen een theorie van natuurrecht ontwikkelden, gebaseerd op de “onvervreemdbare rechten” van het individu. De Engelse filosoof John Locke (1632-1704) was een vroege voorvechter van deze doctrine. Anderen volgden Locke, en in de 18e eeuw werd de opvatting die zij uitdroegen het vaandel van de Verlichting. Deze denkers stelden dat ieder mens bepaalde rechten heeft – waaronder het recht om naar eigen geweten te leven, in het openbaar zijn mening te uiten, eigendom te verwerven en te bezitten, en beschermd te worden tegen bestraffing op grond van wetten met terugwerkende kracht en oneerlijke strafprocedures – die regeringen niet kunnen “afnemen” omdat ze niet door regeringen zijn gecreëerd. Zij gingen er verder van uit dat regeringen zo georganiseerd moesten zijn dat zij een effectieve bescherming van individuele rechten boden. Zo was men van mening dat, als een minimumvoorwaarde, regeringsfuncties moeten worden verdeeld in wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht; uitvoerende actie moet voldoen aan de regels die door de wetgevende macht zijn vastgesteld; en rechtsmiddelen, beheerd door een onafhankelijke rechterlijke macht, moeten beschikbaar zijn tegen onwettige uitvoerende actie.

De leer van de natuurrechten was een krachtige factor in de hervorming van de grondwetten van westerse landen in de 17e, 18e, en 19e eeuw. Een vroeg stadium van dit proces was de totstandkoming van de Engelse Bill of Rights (1689), een product van Engelands Glorious Revolution. Al deze beginselen betreffende de verdeling van de regeringsfuncties en hun passende betrekkingen werden opgenomen in het constitutionele recht van Engeland en andere Westerse landen. Engeland veranderde ook al snel enkele van zijn wetten om meer rechtskracht te geven aan de nieuw uitgesproken individuele vrijheden.

In de Verenigde Staten had de leer van de natuurrechten nog meer succes. Toen de Amerikaanse koloniën eenmaal onafhankelijke staten waren geworden (1776), stonden zij voor het probleem om zichzelf een nieuwe politieke organisatie te geven. Zij grepen de gelegenheid aan om in wettelijke documenten, die alleen via een speciale procedure konden worden gewijzigd, de belangrijkste beginselen vast te leggen voor de verdeling van de overheidstaken over de verschillende staatsorganen en voor de bescherming van de rechten van het individu, zoals de leer van de natuurlijke rechten voorschreef. De federale grondwet – in 1787 opgesteld tijdens een constitutionele conventie in Philadelphia ter vervanging van de mislukte artikelen van de Confederatie – en de daaropvolgende Bill of Rights (geratificeerd in 1791) deden hetzelfde op nationaal niveau. Door op deze wijze formeel een hogere status toe te kennen aan regels die de organisatie van de regering bepaalden en haar wetgevende en uitvoerende bevoegdheden beperkten, gaf het constitutionalisme van de VS blijk van de essentiële aard van alle constitutionele wetgeving: het feit dat zij “fundamenteel” is ten opzichte van alle andere wetten van het rechtssysteem. Dit kenmerk maakte het mogelijk institutionele controle in te stellen op de conformiteit van de wetgeving met de groep regels die binnen het systeem van het hoogste belang werden geacht.

Het Amerikaanse idee dat de basisregels die de werking van de overheid sturen, moeten worden vastgelegd in een overzichtelijk, alomvattend document, werd al snel populair. Vanaf het einde van de 18e eeuw volgden tal van landen in Europa en elders het voorbeeld van de Verenigde Staten; tegenwoordig hebben bijna alle staten grondwettelijke documenten waarin de fundamentele organen van de staat worden beschreven, de manieren waarop zij moeten functioneren, en, gewoonlijk, de rechten die zij moeten eerbiedigen en soms zelfs de doelen die zij zouden moeten nastreven. Niet elke grondwet is echter geïnspireerd door de individualistische idealen waarvan het moderne westerse constitutionele recht doordrongen is. De grondwetten van de voormalige Sovjet-Unie en andere communistische landen maakten de individuele vrijheden ondergeschikt aan het doel een klasseloze samenleving tot stand te brengen. Ondanks de grote verschillen tussen de moderne grondwetten, zijn zij echter in ten minste één opzicht vergelijkbaar: zij zijn bedoeld om de kern van het constitutionele recht dat hun respectieve landen beheerst, tot uitdrukking te brengen.

Giovanni BognettiMatthew F. Shugart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *