MOAA Używa Cookies

Przejdź do informacji o Medicare

TRICARE FOR LIFE

Kto się kwalifikuje?

TRICARE For Life jest pokryciem Medicare-wraparound dla beneficjentów kwalifikujących się do TRICARE, którzy zapisali się na Medicare część A i B.

Kiedy stają się Państwo uprawnieni do Medicare i wykupują Medicare, stają się Państwo uprawnieni do TRICARE for Life (TFL). Za zapisy do Medicare odpowiada Social Security Administration, która powinna wysłać potrzebne informacje na 3-4 miesiące przed ukończeniem 65 roku życia. Jeśli nie otrzymasz tej informacji na miesiąc przed osiągnięciem wieku 65 lat, skontaktuj się z lokalnym biurem Social Security.

Podwyższając wiek emerytalny Social Security, wiek kwalifikujący do Medicare pozostaje na poziomie 65 lat, niezależnie od tego, kiedy kwalifikujesz się do pełnych świadczeń emerytalnych Social Security. Po zapisaniu się do Medicare, TFL automatycznie staje się płatnikiem wtórnym do Medicare, tak długo jak posiadasz ważną legitymację wojskową. Twój wojskowy dowód tożsamości wygasa pierwszego dnia miesiąca, w którym kończysz 65 lat, więc musisz się upewnić, że został on odnowiony, aby zachować uprawnienia do korzystania z TRICARE.

Co to kosztuje?

Nie ma żadnych opłat związanych z TFL. Beneficjenci muszą płacić składki Medicare Part B, aby pozostać zapisanym do TFL.

TFL działa jako ubezpieczenie dodatkowe do Medicare. Medicare płaci 80% pokrytych usług, a TFL płaci pozostałe 20%. TFL płaci również udział własny Medicare. Beneficjenci nie powinni ponosić żadnych kosztów zewnętrznych za usługi pokryte przez Medicare i TRICARE.

W przypadku usług pokrywanych przez TRICARE, ale nie przez Medicare, takich jak usługi apteczne lub opieka za granicą, możesz być zobowiązany do zapłacenia wszelkich obowiązujących współpłatności TRICARE. W sytuacjach, w których pokrycie Medicare nie ma zastosowania, TRICARE Select staje się głównym płatnikiem, a pacjent będzie odpowiedzialny za udział własny TRICARE Select oraz udział w kosztach.

W przypadku usług objętych Medicare, ale nie objętych TRICARE, takich jak opieka chiropraktyczna, Medicare płaci 80%, a pacjent będzie odpowiedzialny za pozostałe 20%.

Jak to działa?

Jako beneficjent Medicare, odwiedzasz lekarza, który akceptuje Medicare. Świadczeniodawca składa wniosek do Medicare, a kiedy wniosek jest przetwarzany przez Medicare, jest automatycznie przekazywany do TFL w celu dokonania płatności. TFL płaci pozostałą część roszczenia pod warunkiem, że usługa jest pokryta przez Medicare i TRICARE. Istnieje bardzo niewiele świadczeń pokrywanych przez Medicare, które nie są świadczeniami pokrywanymi przez TFL i które wymagałyby opłacenia pozostałej części roszczenia zamiast TFL (np. opieka chiropraktyczna jest świadczeniem Medicare, ale nie TRICARE).

Jeśli wybiorą Państwo usługodawcę, który zrezygnował z Medicare, co oznacza, że nie przyjmuje on pacjentów Medicare i nie będzie składał wniosków do Medicare, TRICARE rozpatrzy roszczenie jako drugi płatnik, o ile usługa jest świadczeniem pokrywanym, a usługodawca jest autoryzowany przez TRICARE. Jako drugi płatnik, TFL płaci tyle, ile zapłaciłoby, gdyby Medicare rozpatrywało wniosek jako główny (co oznacza, że TFL płaci 20% dopuszczalnej opłaty TRICARE). Pan(i) jest odpowiedzialny(a) za pozostałe 80% rachunku.

Na stronie internetowej Medicare znajduje się narzędzie do wyszukiwania usługodawców w Pana(i) okolicy. Jeśli nie ma Pan(i) możliwości uzyskania dostępu do opieki medycznej w rozsądnym zakresie, ale musi Pan(i) skorzystać z usług dostawcy opt-out Medicare, proszę skontaktować się z WPS pod numerem 1-866-773-0404 w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procesu rezygnacji z opt-out.

Podróżowanie lub zamieszkanie za granicą i TFL

Program TRICARE Overseas (TOP) TRICARE for Life jest dostępny dla beneficjentów przebywających za granicą. Wymóg zapisania się do Medicare Part B obowiązuje niezależnie od tego, czy mieszkają Państwo w Stanach Zjednoczonych, czy za granicą. Ponieważ Medicare jest przede wszystkim programem amerykańskim, nie ma pokrycia Medicare za granicą z wyjątkami wymienionymi poniżej*.

W miejscach, gdzie pokrycie Medicare nie ma zastosowania, TRICARE jest podstawowym źródłem świadczeń zdrowotnych. TOP TFL zapewnia taką samą ochronę jak TOP Select z takimi samymi udziałami w kosztach i potrąceniami. Klient jest zobowiązany do pokrycia udziału własnego, udziału w kosztach oraz pozostałych opłat naliczonych przez TFL. Poza Stanami Zjednoczonymi i terytoriami Stanów Zjednoczonych nie ma ograniczeń co do kwoty, jaką może obciążyć zagraniczny dostawca nieuczestniczący w programie, niebędący członkiem sieci. Pacjent jest odpowiedzialny za zapłacenie wszelkich kwot przekraczających dopuszczalną opłatę TRICARE, oprócz udziału własnego i udziału w kosztach. Może być wymagane zapłacenie z góry za opiekę, a następnie złożenie wniosku do Wisconsin Physicians Service (WPS) – podmiotu rozpatrującego wnioski TRICARE o świadczenia zagraniczne.

*Medicare jest dostępny na terytoriach USA (Guam, Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Samoa Amerykańskie, Mariany Północne, a w przypadku usług świadczonych na pokładzie statku – na wodach terytorialnych przylegających do lądowego obszaru Stanów Zjednoczonych). W tych miejscach TFL działa jako płatnik wtórny po Medicare, tak jak w przypadku programu TFL w Stanach Zjednoczonych.

Medicare/TFL i inne ubezpieczenia zdrowotne

Gdy posiadasz inne ubezpieczenie zdrowotne (OHI), które nie jest oparte na obecnym zatrudnieniu (na przykład FEHBP), wtedy Medicare płaci w pierwszej kolejności, twoje OHI płaci w drugiej, a wszelkie pozostałe kwoty musisz sam wpłacić do TRICARE.

Generalnie rzecz biorąc, beneficjenci kwalifikujący się do TRICARE/Medicare (bez innego ubezpieczenia zdrowotnego) uważają, że Medicare jako ubezpieczenie podstawowe i TFL jako ubezpieczenie dodatkowe jest wystarczające dla ich potrzeb opieki zdrowotnej. Często jest to również bardziej opłacalne, ponieważ TFL nie wymaga żadnych dodatkowych składek poza miesięczną składką Medicare Part B. Istnieje bardzo niewiele świadczeń pokrywanych przez Medicare, które nie są świadczeniami pokrywanymi przez TFL, a które wymagałyby opłacenia pozostałej części roszczenia zamiast TFL (na przykład, opieka chiropraktyczna). Ważną kwestią jest to, czy są Państwo zobowiązani do płacenia za ubezpieczenie zdrowotne sponsorowane przez pracodawcę.

Jeśli nie są Państwo zobowiązani do płacenia składek za siebie i/lub współmałżonka, wówczas jedyną rzeczą, którą należy rozważyć jest fakt, że są Państwo odpowiedzialni za składanie roszczeń do TFL za wszelkie zaległe salda po tym, jak zarówno OHI jak i Medicare zapłacą; jednakże, prawdopodobnie istnieje bardzo niewiele przypadków, w których faktycznie istniałoby zaległe saldo po tym, jak oba plany ubezpieczeniowe rozpatrzyły roszczenie.

Jeśli są Państwo zobowiązani do płacenia składek za siebie i/lub współmałżonka, wówczas warto ocenić opłacalność kontynuowania zapisów do OHI. Pamiętaj, że już płacisz składki na Medicare Część B, a w przeciwieństwie do OHI, TFL nie wymaga dodatkowych składek partycypacyjnych. Jeśli zdecydowalibyście się zrezygnować z OHI, zaoszczędzilibyście na kosztach tych składek i mielibyście Medicare jako głównego płatnika, a TFL jako wtórnego. Nie będą Państwo odpowiedzialni za składanie własnych roszczeń do TFL tak długo, jak będą Państwo szukać opieki u dostawców, którzy akceptują Medicare. Świadczeniodawca złoży wniosek do Medicare, a kiedy wniosek zostanie przetworzony przez Medicare, zostanie automatycznie przekazany do TFL w celu dokonania płatności.

Pamiętaj, że TFL zapewnia Ci świadczenie farmaceutyczne bez żadnych kosztów (innych niż współpłacenie za leki), podczas gdy Medicare oferuje oddzielne świadczenie farmaceutyczne (Medicare Part D), które wymaga miesięcznej składki na dodatek do Twojej składki Medicare Part B i zazwyczaj wyższych współpłaceń za leki. Medicare Part D jest świadczeniem opcjonalnym, ale jeśli chodzi o beneficjentów TFL, nie ma żadnych dodatkowych korzyści z zapisania się do Medicare Part D.

Inne pozycje do rozważenia to pokrycie stomatologiczne, rutynowe badania wzroku i opieka długoterminowa; żadne z nich nie są pokryte przez TFL lub Medicare. Jeśli twój plan zdrowotny sponsorowany przez pracodawcę zapewnia którekolwiek z tych usług, będziesz chciał wziąć to pod uwagę przy podejmowaniu decyzji – zwłaszcza jeśli twoje OHI obejmuje opiekę długoterminową.

Zasiłek apteczny w ramach TFL jest taki sam jak w przypadku TRICARE Prime i TRICARE Select.

Można realizować recepty na trzy różne sposoby: w wojskowej placówce medycznej (MTF), w lokalnej aptece detalicznej lub za pośrednictwem apteki wysyłkowej (TMOP)

Aktualne koszty apteki oraz informacje o innych kosztach TRICARE można znaleźć na tej stronie internetowej TRICARE: https://tricare.mil/Costs/Compare

Aby sprawdzić aktualnie refundowane leki, zobacz tutaj listę receptur Tricare: https://tricare.mil/CoveredServices/Pharmacy/Drugs

MEDICARE

Kto się kwalifikuje?

Medicare jest programem ubezpieczenia zdrowotnego dla:

  • osób w wieku 65 lat lub starszych,
  • osób w wieku poniżej 65 lat z pewnymi niepełnosprawnościami, oraz
  • osób ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD)

Ale wiek uprawniający do pełnych płatności Social Security wzrósł, wiek uprawniający do Medicare nie zmienił się; nadal wynosi 65 lat.

Jeśli już otrzymujesz świadczenia z Social Security, automatycznie otrzymasz Część A i zostaniesz zapisany do Części B począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym skończysz 65 lat.

Jeśli nie złożyłeś wniosku do Social Security, musisz złożyć wniosek o Część A i zapisać się do Części B. Musisz zapisać się do Części B podczas Medicare Initial Enrollment Period (siedmiomiesięczny okres, który zaczyna się trzy miesiące przed ukończeniem 65 roku życia, obejmuje miesiąc twoich urodzin i kończy się trzy miesiące po ukończeniu 65 roku życia), aby uniknąć dopłat Medicare za późne zapisanie się.

Możesz zapisać się online na medicare.gov lub dzwoniąc do SSA pod numer 1-800-772-1213 lub odwiedzając lokalne biuro SSA.

Wszyscy beneficjenci TRICARE muszą zapisać się do Medicare po uzyskaniu uprawnień do Medicare, aby zachować pokrycie TRICARE/TRICARE for Life.

Jeśli beneficjent TRICARE zdecyduje się nie zapisać do Medicare w początkowym okresie zapisów, lub wypisać się z części B w późniejszym terminie, lub przestać płacić składki na część B – jego pokrycie TRICARE/TFL zostanie zawieszone do czasu zapisania się do Medicare. TFL nie będzie dokonywać żadnych płatności w czasie, gdy beneficjent kwalifikuje się, ale nie jest zapisany do części B Medicare.

Ile to kosztuje?

Nie ma żadnych kosztów związanych z częścią A Medicare, ale istnieją miesięczne składki na część B Medicare, które są oparte na dochodach.

Szczegółowe informacje o kosztach programów Medicare można znaleźć na tej stronie Medicare: https://www.medicare.gov/your-medicare-costs/part-b-costs/part-b-costs.html

Jak to działa?

Musisz zapisać się na Medicare Część A i B. Jeśli otrzymujesz już świadczenia Social Security, zostaniesz automatycznie zapisany. Jeśli nie otrzymujesz świadczeń z SSA, otrzymasz pakiet aplikacyjny i musisz zapisać się podczas okresu wstępnej rejestracji. Ten okres to trzy miesiące przed twoimi urodzinami, miesiąc i trzy miesiące po twoich 65-tych urodzinach.

Twoje pokrycie Medicare zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, w którym kończysz 65 lat i opóźnienie rejestracji również opóźni pokrycie.

Jeśli przegapisz okres wstępnej rejestracji, nie będziesz mógł zapisać się do Medicare aż do czasu otwartej rejestracji i zostaniesz obciążony karą.

Jeśli pracujesz i masz opiekę zdrowotną sponsorowaną przez pracodawcę, możesz opóźnić zapisy bez ponoszenia kary.

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.medicare.gov lub możesz wysłać e-mail z pytaniem do naszych doradców ds. świadczeń na adres [email protected]

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.medicare.gov.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *